Zajęcia językowe

„Tyle razy jesteś człowiekiem, ile znasz języków”  J.W. Goethe

Nasze przedszkole realizuje profil językowy, a języki których uczymy wszystkie nasze przedszkolaki to język angielski w wymiarze 5 zajęć w tygodniu – codziennie, oraz język niemiecki w wymiarze 2 zajęć w tygodniu.

W naszym przedszkolu wiemy, jak istotną rolę odgrywa w dzisiejszym świecie znajomość języków obcych, a w szczególności języka angielskiego i niemieckiego. Otwarte granice w Unii Europejskiej dają możliwość nieograniczonych podróży, podczas których istotną rolę pełni znajomość języków obcych oraz szanse znalezienia ciekawej pracy, której zdobycie często uwarunkowane jest znajomością języka angielskiego lub niemieckiego. Język angielski jest również językiem wielu programów komputerowych, bez których nikt z nas nie wyobraża już sobie życia oraz językiem internetu. Język obcy jest również przedmiotem obowiązkowym na egzaminach w szkole takich jak Sprawdzian Szóstoklasisty, Egzamin Gimnazjalny oraz Egzamin Maturalny.

Dlatego tak ważne jest nauczanie języków już w okresie przedszkolnym. Dzieci uczą się języka obcego w sposób miły i łatwy. Z powodu niezwykłych możliwości bez większego wysiłku i z radością wchłaniają słówka i gramatyczne konstrukcje. Im dziecko młodsze, tym szybciej i naturalniej przyswoi sobie obcą mowę. Glottodydaktycy uważają, iż pierwsze dziesięć lat życia młodego człowieka stanowi czas najbardziej efektywny w nauczaniu języka obcego. Jest to uwarunkowane plastycznością narządów artykulacyjnych, których struktura zasadniczo zmienia się od dziesiątego do czternastego roku życia. Dzieci na skutek uwarunkowań biologicznych są zdolne do wyartykułowania niemalże każdego dźwięku, co znacznie usprawnia naukę języka obcego. Jednocześnie, proces ten pozytywnie wpływa na pozyskiwanie akcentu charakterystycznego dla danego dialektu. Nauka języka obcego jest w tym okresie efektywna także z innego powodu. W tym wieku następuje u dzieci znaczący rozwój kompetencji językowych, a zatem słuchania, mówienia, czytania i pisania. Czas najbardziej optymalny do rozpoczęcia nauki języka obcego przypada na okres od lat trzech do ośmiu.

W naszym przedszkolu, podczas zajęć z języków obcych, posługujemy się metodami specjalnie dostosowanymi do przedszkolaków. Dzieci w wieku przedszkolnym pozbawione są umiejętności myślenia abstrakcyjnego oraz pamięci logicznej. Pojawiają się one w dalszych etapach rozwoju. W omawianym wieku dzieci charakteryzuje myślenie konkretno-obrazowe, co znacząco wpływa na dobór metod w ich nauczaniu. Nasi nauczyciele pracują na konkretnych materiałach, w oparciu o realia oraz pamiętają, aby zachowany był kontekst zajęć bliski doświadczeniu naszych malców. Wiemy, że nie jest działaniem prawidłowym odwoływanie się do wyobraźni dziecka w wieku przedszkolnym. W praktyce oznacza to na przykład naukę słownictwa opartą na przedmiotach znajdujących się w zasięgu jego wzroku. Dziecko w wieku przedszkolnym, aby zapamiętało nazwę przedmiotu w języku obcym, musi mieć go przed oczyma. Winien on być dla dziecka jak najbardziej dostępny. Równie ważne są wszelkie oddziaływania polisensoryczne, które umożliwiają maluchom poznawanie świata każdym zmysłem. Im więcej zmysłów zostanie zaangażowanych podczas zajęć, w tym większym stopniu dziecko ma możliwość przyswojenia nowego materiału. Z tego powodu podczas zajęć językowych korzystamy z prezentacji multimedialnych oraz elementów muzycznych.

Jednocześnie, zrozumiałe jest, iż nie wprowadzamy się na tym etapie formalnej nauki gramatyki, bowiem wykracza to poza możliwości dzieci. Naukę słownictwa stopniowo poszerzamy o proste zwroty i polecenia, bazując na pamięci mechanicznej dzieci, która pozwala na zapamiętanie pewnych struktur gramatycznych, których źródło zostanie im wyjaśnione podczas kolejnych etapów nauczania. Na etapie przedszkolnym pamięć mechaniczna pozwala na poszerzenie zasobu słów i zwrotów z zakresu języka obcego.

Istotną cechą dzieci w wieku przedszkolnym jest krótki czas koncentracji oraz szybkie zapamiętywanie materiału, przy jednoczesnym szybkim jego zapominaniu, dlatego nasze zajęcia cechuje duża ilość powtórzeń przy jednoczesnym wprowadzaniu nowego materiału językowego. Zajęcia prowadzone są w sposób atrakcyjny dla dzieci i zróżnicowany, oparty na zabawie, ponieważ tylko taki sposób nauczania przedszkolaków powoduje skupienie uwagi, koncentrację, a tym samym zapamiętywanie wprowadzanego materiału. Podczas naszych zajęć pamiętamy, iż nasze maluchy w sposób spontaniczny wyrażają swoje emocje, zarówno te pozytywne, jak i te negatywne.  Jednocześnie, emocje epatowane przez dzieci są dla naszych nauczycieli niejednokrotnie wyraźnym sygnałem, informującym go o poziomie atrakcyjności i efektywności podejmowanych przez niego działań edukacyjnych, a miarą naszego sukcesu są pozytywne emocje wyrażane przez dzieci i prośba „chcemy to zrobić jeszcze raz”.

Bardzo istotnym elementem każdych zajęć w przedszkolu jest element ruchowy. Każde zajęcia muszą zapewniać dziecku aktywność ruchową. Tego typu zajęcia są dla nich atrakcyjne oraz stymulujące ich rozwój. Jednocześnie należy pamiętać, iż owa aktywność realizuje się najlepiej podczas zabawy, która stanowi fundament działalności dziecka. W zabawie dziecko rozwija się nie tylko językowo, lecz wszechstronnie. Dlatego również podczas zajęć językowych pamiętamy o zasadzie zróżnicowania poleceń oraz zapewnieniu dzieciom zadań statycznych, przeplatających się z językowymi zabawami ruchowymi.

W naszym przedszkolu języków obcych uczą kompetentni nauczyciele – językowcy oraz native speaker, pochodzący z Anglii.

Z nauczania języków obcych w wieku przedszkolnym płynie bardzo wiele korzyści dla dzieci. Nauka języka obcego znakomicie rozwija strategie uczenia się oraz pozytywnie wpływa na rozwój umysłowy dziecka, ćwicząc pamięć oraz korzystnie podnosząc dziecięcą świadomość językową, co bardzo pozytywnie wpływa na rozwój obu półkul mózgowych oraz ogólny rozwój mowy u dzieci.