Polityka prywatności

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Pana/Pani oraz Państwa dzieci jest Prywatne Przedszkole Językowe „Perełkowo” o profilu teatralno-scenicznym z siedzibą w Wieliczce na ul. Henryka Sienkiewicza 24.
 2. Kontakt z koordynatorem ochrony danych w Prywatnym Przedszkolu Językowym „Perełkowo” o profilu teatralno-scenicznym możliwy jest poprzez adres email: sekretariat@przedszkole-perelkowo.pl
 3. Pana/Pani oraz Państwa dzieci dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:
  • niezbędnym do realizacji zadań opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczych świadczonych przez Prywatne Przedszkole Językowe „Perełkowo” o profilu teatralno-scenicznym zgodnie 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • niezbędnym do archiwizowania dokumentacji, związanej z procesem świadczenia usług przedszkolnych – art. 6. Ust 1 lit. C RODO;
  • niezbędnym do skontaktowania się lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, telefon) w związku z realizacją procesu świadczenia usług przedszkolnych – zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. f) RODO
  • promocji placówki w przypadku wyrażenia zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą:
 • Pracownicy Prywatnego Przedszkola Językowego „Perełkowo” o profilu teatralno-scenicznym,
 • Podmioty współpracujące z Prywatnym Przedszkolem Językowym „Perełkowo” o profilu teatralno-scenicznym na podstawie umów powierzenia, w związku z realizacją procesu świadczenia usług przedszkolnych,
 • Organy państwowe, którym udostępnienie danych osobowych regulują oddzielne przepisy prawa.
 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane:
  • w związku z realizacją zadań opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawczych, przez okres trwania usługi oraz po ustaniu zgodnie z przepisami sektorowymi,
  • w związku z możliwością wystąpienia roszczeń – do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikających z realizacji usługi albo przez okres wymagany przez odrębne przepisy prawa – w zależności od tego, który okres skończy się później.
  • Do czasu wycofania zgody w przypadku przetwarzania na podstawie zgody
 3. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Dane podaje Pan/Pani dobrowolnie. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem podpisania umowy o świadczenie usług przedszkolnych z Prywatne Przedszkole Językowe „Perełkowo” o profilu teatralno-scenicznym Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podpisania umowy na świadczenie usług przedszkolnych.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.