Przygotowanie przedszkolne

Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

W naszym przedszkolu dzieci 6  letnie realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego – program „Zerówki”-  w oparciu o program nauczania zatwierdzony przez MEN. Szczególną wagę przykładamy do kształtowania umiejętności dotyczącej przygotowania do nauki pisania i czytania oraz edukacji matematycznej, co ułatwia naszym wychowankom dobry start w szkole podstawowej. W celu podniesienia jakości nauczania wszystkie chętne dzieci, które realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w naszym przedszkolu, biorą udział w zajęciach pozaprogramowych, prowadzonych przez wychowawcę grupy, rozszerzających zakres wiedzy w tych dziedzinach.

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, każde dziecko w wieku poprzedzającym możliwość pójścia do szkoły, poddawane jest diagnozie przedszkolnej pod kątem gotowości do podjęcia nauki w szkole. Celem obserwacji pedagogicznych jest poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, które są podstawą do zindywidualizowania przez nauczyciela pracy z dziećmi.

W naszym przedszkolu wstępna analiza gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole przeprowadzana jest w miesiącu październiku, a końcowa, podsumowująca osiągnięcia dziecka w przedszkolu, w miesiącu marcu. Wynik końcowej diagnozy przedszkolnej jest podstawą dla nauczyciela do sporządzenia informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Zgodnie z §3 pkt.4 i §4 pkt.6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2018 poz.939) nasze przedszkole wydaje Rodzicom każdego dziecka, objętego obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Powyższą informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego, poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

Rodzice otrzymując informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej sami podejmują decyzję o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę, jeśli uznają, że zawarte w niej uwagi mogą pomóc w dalszej pracy z dzieckiem oraz wspomaganiu jego rozwoju.