Współpraca z Rodzicami

Przedszkole i rodzina to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko. Skuteczność tego oddziaływania uwarunkowana jest wzajemnym i ścisłym współdziałaniem. Właściwa, pełna współpraca przedszkola z rodzicami powinna prowadzić do zintegrowania działań dydaktyczno – wychowawczych.  Jednym z wyznaczników wzorowej jakości przedszkola jest dobrze zorganizowana współpraca z rodzicami. W dzisiejszych czasach, aby przedszkole zyskało miano tzw. „naszego przedszkola” (z punktu widzenia rodziców) konieczne jest wypracowanie takiego modelu współpracy z rodzicami, gdzie obie świadomie współpracujące strony miałyby poczucie współdecydowania w sprawach ważnych dla wychowania i kształtowania dzieci.

W naszym przedszkolu współpraca z Rodzicami jest kwestią priorytetową i ma miejsce w trzech najważniejszych obszarach.

1. Codzienna wymiana informacji.

Pierwszym i bardzo ważnym obszarem współpracy z Rodzicami na co dzień jest wymiana informacji dotyczących dziecka. Personel naszego przedszkola jest otwarty na codzienne uwagi i spostrzeżenia dotyczące każdego dziecka, które Rodzic może nam przekazać przyprowadzając swoją pociechę rano do przedszkola. Po całym dniu, kiedy Rodzice odbierają swoją pociechę z przedszkola otrzymują informację zwrotną, dotyczącą przebiegu dnia dziecka w przedszkolu. Wzajemna wymiana informacji służy indywidualizacji pracy z dzieckiem oraz przyczynia się do lepszego jego rozwoju, ponieważ Rodzic otrzymuje na bieżąco informacje o osiągnięciach lub ewentualnych słabościach swojego dziecka, nad którymi należy pracować.

Bardzo istotna we wzajemnych kontaktach pomiędzy przedszkolem, a Rodzicami jest wzajemna informacja mailowa. Wszystkie uwagi przesyłane do nas tą drogą są respektowane, a każdy Rodzic otrzymuje, również drogą mailową, informacje o bieżących wydarzeniach w przedszkolu oraz zakres przerobionego, podczas zajęć językowych  w danym tygodniu, słownictwa.

2. Spotkania z Rodzicami w celu omówienia postępów edukacyjnych dziecka.

Drugim bardzo istotnym obszarem współpracy przedszkola z Rodzicami jest diagnoza przedszkolna i jej omówienie z Rodzicami.

Zgodnie z  godnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, przeprowadzamy w  naszym przedszkolu dwa razy do roku diagnozę przedszkolną, dotyczącą postępów dydaktycznych i rozwojowych każdego dziecka. Diagnoza ta jest przeprowadzana w październiku oraz w marcu, a z jej wynikami Rodzice mogą zapoznać się podczas spotkań indywidualnych z nauczycielami – wychowawcami poszczególnych grup. Spotkania te służą przekazywaniu Rodzicom dokładnych informacji na temat nabytych w przedszkolu umiejętności, postępów w procesie nauczania oraz sukcesów ogólnorozwojowych dzieci.

3. Organizowanie wydarzeń przedszkolnych przy współudziale Rodziców.

Trzecim bardzo ważnym obszarem współpracy przedszkola z Rodzicami jest wspólna organizacja różnego rodzaju wydarzeń w przedszkolu. Bardzo ważnymi wydarzeniami w naszym przedszkolu są przedstawienia teatralne, nad którymi, z racji naszego profilu, pracujemy z dziećmi bardzo często w ciągu roku. Nasi Rodzice aktywnie uczestniczą w przygotowaniach do spektakli, przygotowują kostiumy, pieką pyszne ciasta na same przedstawienia oraz pomagają dzieciom w nauce ról.

Nasze przedszkole przygotowuje również przedstawienia z Rodzicami w roli głównej, których odbiorcą są nasze przedszkolaki. Przygotowanie takich przedstawień sprawia wiele radości zarówno Rodzicom jak i dzieciom, które są dumne widząc swoją mamę lub tatę na scenie. Współpraca z Rodzicami w organizowaniu wydarzeń przedszkolnych manifestuje się również poprzez udział Rodziców w naszych wycieczkach wyjazdowych, podczas których Rodzice świetnie się bawią, towarzysząc nam podczas wycieczek. Często zapraszamy Rodziców, którzy chcą i dysponują czasem, aby opowiedzieli naszym przedszkolakom o swojej pracy, ciekawym zawodzie lub aby poprowadzili warsztaty o ciekawej tematyce naukowej.